Regulamin sklepu

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sharkeyclothing.pl prowadzony jest przez Sharkey Group prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Sharkey Group Paulina Rosłon wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalnośc: ul. Jarzębinowa 7, 05-506 Magdalenka oraz adres do doręczeń: ul. Śląska 6/3, 02-472 Warszawa, NIP 1231477518, REGON 387331323.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

Definicje

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca – Sharkey CLTH.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.sharkeyclothing.pl/.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – zapis do Newslettera dostępnego na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Śląska 6/3, 02-472 Warszawa.

Adres e-mail Sprzedawcy: sharkey.clothing@gmail.com

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 791 850 340.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 69 1050 1025 1000 0091 4295 3067 (ING Bank).

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-18 w dni robocze.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polskiej, to jest polskich złotych.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres email.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane wyżej.

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka InPost (paczkomaty) albo przesyłka kurierska.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Zwroty i wymiany

Klient może zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu realizacji dostawy.

W tym celu powinien poinformować nas o tym mailowo i wysłać wiadomość na adres: sharkey.clothing@gmail.com oraz odesłać zakupiony produkty na adres: Sharkey Group, Śląska 6/3, 02-472 Warszawa (koszt przesyłki po stronie Klienta).

Aby zwrot był skuteczny, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do sklepu do 14 dni od momentu realizacji pierwotnego zamówienia, a fizyczne dostarczenie produktu do 14 dni od zgłoszenia zwrotu Sprzedawcy.

Po otrzymaniu produktu Sprzedawca weryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów zakupu produktu oraz jego dostawy o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości.

Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar będzie miał oznaki użytkowania.

Wymiana możliwa jest jedynie w obrębie danego modelu i może dotyczyć innego rozmiaru, bądź koloru. Na przesłanie formularza wymiany ma 7 dni od daty otrzymania dostawy.

Formularz należy przesłać na adres: sharkey.clothing@gmail.com, a następnie odesłać wymieniany produkt na adres: Sharkey Group, Śląska 6/3, 02-472 Warszawa.

Towar musi dotrzeć do Sprzedawcy do 7 dni od momentu zgłoszenia potrzeby wymiany.

Sprzedawca rozpatruje możliwość dokonania wymiany: na podstawie stanu zwracanego produktu (nie może być zniszczony oraz nosić oznak użytkowania) oraz dostępności produktów na wymianę i przekazuje swoją decyzję Klientowi w osobnej wiadomości.

Zarówno w przypadku zgody lub jej braku, towar zostanie odesłany Klientowi na koszt Sprzedawcy.

W przypadku braku możliwości dokonania wymiany, Sprzedawca ustali bezpośrednio z Klientem możliwość zwrotu towaru (pod warunkiem, że nie minął 14-dniowy termin przewidziany na zwrot).

Zwrotu przebiegnie w takiej sytuacji w zgodzie z procedurą przewidzianą dla zwrotów opisaną powyżej.

Gotowe formularze można znaleźć na naszej stronie w zakładkach “Formularz Zwrotu” oraz “Formularz Wymiany”.

Zasady Wymiany i Obsługi Zwrotów

1. Odstąpienie od umowy

a) Sklep internetowy www.sharkeyclothing.pl akceptuje odstąpienie od umowy sprzedaży zakupionych towarów wg. obowiązującego aktualnie prawa.

b) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

c) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia lub inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

d) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). W tym celu konieczne będzie podanie nazwiska, pełnego adresu pocztowego oraz, o ile są dostępne, Państwa numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Oświadczenie woli należy odesłać na adres poczty elektronicznej sharkey.clothing@gmail.com lub pocztą na adres: Sharkey Group, Śląska 6/3, 02-472 Warszawa (należy pamiętać o konieczności zachowania 14-dniowego terminu na przekazanie informacji o odstąpieniu od umowy – liczy się data dostarczenia informacji do Sprzedawcy).

e) Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: Sharkey Group, Śląska 6/3, 02-472 Warszawa, przed upływem tego terminu.

f) Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

g) Prawo do odstąpienia przysługuje jedynie konsumentom.

h) Prosimy aby sposób opakowania produktu oraz przesyłania go do Sprzedającego, był taki, aby produkt nie został uszkodzony podczas transportu.

Prosimy również aby korzystać z towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania rzeczy. Prosimy, o to by nie brudzić towaru podkładem czy antyperspirantem.

Zwracany towar należy wysłać na adres (z oznaczeniem “Zwrot”):
Sharkey Group, ul. Śląska 6/3, 02-472 Warszawa.

i) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej oraz zweryfikowania czy nie nosi śladów użytkowania.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zwrotu towaru zniszczonego lub uszkodzonego w sposób uniemożliwiający jego dalsze użytkowanie.

j) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

k) Kupujący ponosi koszt odesłania towaru. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

2. Wymiana towaru

a) Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 7 dni wymienić zakupiony produkt.

b) W tym celu Klient powinien przesłać do Sprzedawcy swoje oświadczenie woli o zmianie Umowy sprzedaży w odniesieniu do koloru lub rozmiaru zakupionego produktu. Oświadczenie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: sharkey.clothing@gmail.com.

c) W terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia Klient zobowiązany jest przesłać wymieniany produkt do Sprzedawcy.

d) Wymianie mogą podlegać wyłącznie produkty nieużywane w zakresie szerszym niż niezbędny do poznania ich cech charakterystycznych.

Rozpakowanie produktu Klienta z opakowania, w którym został mu dostarczony, nie pozbawia go możliwości dokonania wymiany. Klient powinien jednak opakować wymieniany produkt, o ile to możliwe, w opakowanie, w którym został mu dostarczony, w każdym zaś wypadku w sposób zapewniający bezpieczeństwo wymienianego produktu w transporcie (przy czym zobowiązany jest do takiego opakowania nawet wtedy, gdy przesyła produkt w opakowaniu oryginalnym, które jednak, np. z uwagi na jego otwarcie lub zniszczenie, takiego bezpieczeństwa nie zapewnia).

e) Z chwilą otrzymania wymienianego produktu, Sprzedawca może zaakceptować Wymianę lub ją odrzucić. O swojej decyzji informuje Klienta niezwłocznie drogą elektroniczną, na adres poczty internetowej, z której przesłane zostało Oświadczenie o woli wymiany produktu.

f) Odrzucenie wymiany produktu przez Sprzedawcę jest możliwe wyłącznie gdy:

 • produkt wymieniany nie spełnia wymogów, o których mowa w punkcie 2.
 • Sprzedawca nie dysponuje produktem o wskazanym przez Klienta rozmiarze lub wersji kolorystycznej
 • wymieniany produkt został wysłany do Sprzedawcy po terminie, o którym mowa w punkcie 1.

g) Jeżeli Sprzedawca zaakceptował wymianę produktu jest on zobowiązany do przesłania Klientowi produktu o cechach określonych w Oświadczeniu woli wymiany produktu przesłanym przez Klienta drogą elektroniczną.

h) W sytuacji opisanej w punkcie 2g Sprzedawca jest zobowiązany do wysyłki wymienianego produktu do Klienta, tak jak gdyby była w stosunku do niego zawierana nowa Umowa sprzedaży, przy czym Klient nie jest w takim wypadku zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy wymienianego produktu.

i) W sytuacji odrzucenia Wymiany, należy uznać, że nie została ona dokonana, a warunek zawieszający oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży został spełniony.

j) W stosunku do jednej Umowy sprzedaży wymiana może być dokonana nie więcej niż jeden raz (przy czym taka jednorazowa wymiana może dotyczyć dowolnej liczby produktów kupionych od Sprzedawcy na podstawie tej samej Umowy sprzedaży).

k) Jeżeli Klient skorzystał z wymiany przysługuje mu prawo odstąpienia, o którym mowa w punkcie 1b, z tym zastrzeżeniem, że termin, o którym mowa w punkcie 1b, należy liczyć od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, wszedł w posiadanie wymienianego produktu.

l) Produkt wymieniony produkt nie może podlegać kolejnej wymianie.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wszelkie zmiany Zasad mogą być dokonywane na zasadach przewidzianych dla zmian Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 28.09.2020

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl